Gratis Demo
Gratis Demo

Algemene voorwaarden

Versie: 1.1
Datum: 1 december 2021

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Woby Holding BV en Opdrachtgever, waaronder het Woby systeem, Kassakeuze.nl en de technische systemen van Woby Holding BV danwel diens leveranciers c.q. ingeschakelde derden.

Woby Holding BV: Woby Holding B.V. gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 83129294 en met e-mailadres info@woby.nl. Woby Holding BV heeft een dienst Woby welke horecaondernemingen de mogelijkheid bied om de Consument te laten bestellen en service verzoeken te laten plaatsen middels een applicatie op de smartphone, tablet en/of bestelkiosk. Consumenten kunnen vervolgens rechtstreeks bestellingen bij Opdrachtgever plaatsen. De Dienst kan door Opdrachtgever worden beheerd en geconfigureerd via het online Woby portal, Woby beheer c.q. de bestelling via de bonafdruk in zijn huidige systeem invoeren.

Woby QR-code: De Woby QR-code (Hierna: QR-code) is een tweedimensionale streepjescode die is gekoppeld aan een unieke bestellocatie. Het aantal bestellocaties bepaalt het aantal QR-codes.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Woby Holding BV en Opdrachtgever op grond waarvan Woby Holding BV Diensten ten behoeve van Opdrachtgever levert.

Opdrachtgever: rechtspersoon die met Woby Holding BV de Overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd, waaronder het Woby systeem c.q. Kassakeuze.nl.

Woby systeem: een softwareoplossing (bestaande uit meerdere applicaties) waarmee een eindgebruiker, meestal een Consument, met gebruikmaking van mobiele telefoons/tablets/kiosk kan bestellen bij een Opdrachtgever.

Kassakeuze.nl: een dienstverlening waarbij Woby Holding BV voor de Opdrachtgever een vergelijking maakt tussen verschillende kassaleveranciers.

Consument: De gebruiker van de applicatie en iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Woby Bestel app met een smartphone.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vorm van ontsluiting of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten, programmatuur of informatie ter beschikking worden gesteld, waaronder www.woby.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten door Woby aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Woby geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Woby door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Woby en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4. Woby en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

5. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt, blijven de overige bepalingen

onveranderd geldig. Woby en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien Woby niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Woby in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Woby heeft het recht haar algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen. In geval van wijziging zal Opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden per mail ontvangen. Bij verlenging van een dienst zijn de nieuwste voorwaarden automatisch aanvaard, tenzij Opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden.

9. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

10. Op de leveringen en overeenkomsten van Woby Holding BV zijn naast deze algemene voorwaarden, de Nederland ICT voorwaarden van toepassing.
https://www.nederlandict.nl/diensten/nederland-ict-voorwaarden/

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Woby Holding BV zijn vrijblijvend voor Woby Holding BV, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand zodra het klantenovereenkomst ondertekend is en zij Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft gestuurd.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde termijn.

Gedurende deze initiële termijn kan de Overeenkomst maandelijks door de Klant worden opgezegd.

Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de Klant steeds met inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. Woby Holding BV behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten van Opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

6. Woby Holding BV heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren c.q. het gebruik daarvan te beperken, indien Opdrachtgever een verplichting jegens Woby niet nakomt en in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

7. Aanvullingen en wijzingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

8. De Overeenkomst wordt automatisch met 12 maanden verlengd indien niet uiterlijk 1 maand voor het einde van de Overeenkomst schriftelijk aangetekend is opgezegd.

9. Woby Holding BV is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Woby Holding BV, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

10. Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder het Woby systeem aangezien de Dienst naar zijn aard niet teruggestuurd kan worden.

11. Alle Overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands of Engels zijn.

12. Indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen en tarieven

1. Alle genoemde prijzen en tarieven zijn in euro’s opgegeven in de overeenkomst, de website en andere uitingen van Woby Holding BV en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Woby Holding BV is gerechtigd om periodiek, in beginsel éénmalig per kalenderjaar, haar tarieven te verhogen, mits de Overeenkomst langer dan drie (3) maanden heeft geduurd. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 maand na de aankondiging daarvan in.

3. Indien de prijswijziging een stijging van de prijs bedraagt van meer dan 10%, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.

4. Woby Holding BV is gerechtigd alle prijsstijgingen bij zijn leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever.

5. Alle prijzen op de website, in e-mails en overige documenten van Woby Holding BV zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

Artikel 5 Diensten

1. Woby Holding BV zal de Diensten naar best vermogen uitvoeren.

2. Woby Holding BV spant zich in de Diensten, waaronder het Woby systeem, beschikbaar te maken en houden, onder meer middels de Website.

3. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Woby Holding BV, dan wel de Consument, dat al het door Opdrachtgever aan Woby verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Woby te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4. Woby Holding BV staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever heeft nimmer recht op onderhoud, aanpassingen c.q. uitbreiding van het Woby systeem, dan wel andere programmatuur of Diensten.

5. De Dienst functioneert afzonderlijk van commerciële of functionele aspecten van het  verkoopproces van Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld een kassasysteem. Het is wel mogelijk

om de Dienst te koppelen, maar Woby Holding BV geeft hierover geen garanties.

6. Woby Holding BV is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

7. Woby Holding BV zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Artikel 6 Gebruiksrecht

1. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de programmatuur en de systemen met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen van de Overeenkomst.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst door te verkopen c.q. door te verhuren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7 Levering

1. Opgegeven termijnen voor levering door Woby zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Woby Holding BV spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings) termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Woby Holding BV niet in verzuim. Woby Holding BV dient derhalve middels een schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

2. Woby Holding BV is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.


Artikel 8 Betaling

1. De Klant is de kosten voor de overeengekomen Diensten verschuldigd.

2. Behoudens het (eenmalig) verschuldigde aankoopbedrag voor de Apparatuur, worden de door

de Opdrachtgever verschuldigde bedragen per kalender jaar of maand vooraf door Woby Holding BV automatische geïncasseerd worden.

3. De administratie van Woby Holding BV strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.

4. Opdrachtgever dient de facturen van Woby Holding BV te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Woby Holding BV worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

6. Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woby Holding BV.

7.Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet (tijdig of volledig) voldoet en de Opdrachtgever in weerwil van een betalingsherinnering de aan Woby Holding BV verschuldigde (overige) kosten niet (tijdig) voldoet, is Woby Holding BV gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Woby Holding BV te maken gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van de achterstallige betalingen.

8. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

9. Bij uitblijvende betaling zal Woby Holding BV de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Woby Holding BV geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Opdrachtgever is over de incassokosten eveneens de rente verschuldigd.

10. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Woby Holding BV kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Woby Holding BV een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel het geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.

11. Bij gebrek aan tijdige betaling dan wel misbruik van de Dienst is Woby Holding BV gerechtigd verder gebruik van de betreffende Dienst te beperken of te blokkeren en bestaat er geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet kunnen ontvangen of opslaan van (persoonsgegevens) en het niet kunnen raadplegen van de dienst.

Artikel 9 Wijziging en verhuizing

1. Een verhuizing van het factuur-, vestigings- c.q. correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever moet tenminste 1 maand voor de verhuizing schriftelijk worden doorgegeven aan Woby Holding BV.

2. Bij uitblijven hiervan is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever c.q. Woby Holding BV daardoor lijdt. Opdrachtgever ontvangt binnen 1 week per e-mail een bevestiging van de wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Woby Holding BV.


Artikel 10 Buitengebruikstelling

1. Woby Holding BV is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, het Woby Holding BV systeem c.q. Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen c.q. het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud c.q. aanpassingen ter verbetering, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Woby Holding BV ontstaat.

2. Woby Holding BV heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen c.q. het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Woby Holding BV niet nakomt c.q. in strijd handelt met deze algemene voorwaarden c.q. op verzoek van het bevoegde gezag. Tijdens de buitengebruikstelling blijft de Opdrachtgever verplicht tot betaling van zijn vaste periodieke kosten voor de duur van de Overeenkomst.

3. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan c.q. indien Woby Holding BV toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 11 Beëindiging

1. Opdrachtgever dient de Overeenkomst op te zeggen met opgaaf van reden. Woby Holding BV zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een bevestiging overeenkomstig ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Woby Holding BV.

3. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn, van minimaal 21 dagen, herstelt.

4. Woby Holding BV is gerechtigd de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling c.q. gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, danwel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Woby Holding BV hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien:

a) Opdrachtgever failliet is verklaard, danwel een aanvraag hiervoor is ingediend;

b) Voor Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;

c) Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren; of

d) Woby Holding BV redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid - overmacht

1. Woby Holding BV is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor directe schade ten

gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor directe schade, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie (vervangende schadevergoeding). Voorwaarde is wel dat Opdrachtgever Woby Holding BV schriftelijk in gebreke stelt met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming en met opgave van een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming.

2. De aansprakelijkheid van Woby Holding BV jegens Opdrachtgever uit hoofde van onrechtmatige daad of ten gevolge van ontbinding (al dan niet gerechtelijk), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het jaarlijks bedrag dat Woby Holding BV aan Opdrachtgever heeft  gefactureerd met een maximum van € 1.000,00 exclusief B.T.W. tenzij en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Woby Holding BV.

3. Iedere aansprakelijkheid van Woby Holding BV voor indirecte schade of enige andere vorm van aanvullende schadevergoeding in welke vorm zoals onder andere maar niet uitsluitend schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade en schade wegens verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Opdrachtgever vrijwaart Woby Holding BV voor alle aanspraken van derden (o.a. klanten van Opdrachtgever).

5. In geval van een situatie die is ontstaan onafhankelijk van de wil van Woby Holding BV en waarover Woby Holding BV geen enkele controle uitoefent (overmacht) waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, stroomstoring of bedrijfsstoornis  zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, zal de overeenkomst worden beëindigd. Woby Holding BV is de Opdrachtgever in geen geval enige vergoeding verschuldigd.

6. In geval Opdrachtgever informatie niet heeft aangeleverd die van belang kon zijn voor

het uitvoeren van een Dienst, maakt dat voor Woby Holding BV overmacht uit en kan Woby Holding BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van de gebrekkige informatie.

7. Woby Holding BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor foutief geplaatste bestellingen, service verzoeken of fraude middels de Dienst door klant(en).

Artikel 13 Klachten & Garantie

1. Opdrachtgever heeft geen enkel recht op garantie op de door Woby Holding BV geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende Diensten zijn ontvangen door Woby Holding BV.

3. Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Woby Holding BV in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.

4. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.

5. Opdrachtgever zal alle door Woby Holding BV voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Woby Holding BV in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit c.q. kwantiteit van de geleverde prestatie.

6. Een klacht ten aanzien van bepaalde Diensten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere Diensten nimmer op.

7. Opdrachtgever kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de Overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen garantieperiode.

8. Indien een klacht gegrond is, zal Woby Holding BV trachten de werkzaamheden alsnog te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door Opdrachtgever nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

9. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van Opdrachtgever.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Woby Holding BV en de door Woby Holding BV bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 14 Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij Woby Holding BV of diens toeleveranciers.

2. Opdrachtgever verkrijgt een niet overdraagbaar gebruiksrecht welke conform deze

voorwaarden worden toegekend.

Artikel 15 Privacybescherming en verwerking van Persoonsgegevens

1  De door Woby Holding BV verwerkte Persoonsgegevens zullen door Woby Holding BV slechts op zorgvuldige wijzen worden gebruikt en verwerkt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de doeleinden die in de aanmelding bij de College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag zijn aangegeven.

2 Woby Holding BV verwerkt Persoonsgegevens van haar Klanten voor de volgende doelen:

a) Het sluiten en uitvoeren van Overeenkomst;

b) Het analyseren en verwerken van de gegevens op de Aansluiting gerelateerd aan de overeengekomen diensten;

c) Facturering;

d) De inlichtingenverstrekking aan de Klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;

e) Marktonderzoek, tenzij de Klant verzet heeft aangetekend;

f) (tele-)marketing en directe marketing, tenzij de Klant verzet heeft aangetekend.

g) Het voorkomen en bestrijden van fraude en onregelmatigheden en bevorderen van de continuïteit van Woby Holding BV;

h) Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3  De Klant heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van de over hem verwerkte Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Woby Holding BV kan voor de uitoefening van deze rechten kosten in rekening brengen tot het wettelijk toegestane maximum.

Artikel 16 Geheimhouding

Opdrachtgever zal alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgt, op welke wijze dan ook, waarvan uit de aard of omstandigheden voortvloeit dat zij vertrouwelijk is, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts gebruiken en ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en door hem ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst of het leveren van diensten aan Consumenten. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien:

a) openbaarmaking krachtens de wet verplicht is, c.q.

b) de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, zich reeds in het publieke domein bevindt.

Artikel 17 Uitsluiting

1. Woby Holding BV behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever direct en zonder voorafgaande aankondiging uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden c.q. de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Een uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Woby Holding BV om rechtsmaatregelen te nemen c.q. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Geschillen

1. Alle geschillen tussen Woby Holding BV en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Woby Holding BV en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Woby gevestigd is.